Üyelik Sözleşmesi

Tarafınızla e-kelebek.com arasında yapılan bu üyelik sözleşmesi, üyeliğin başladığı tarihten üyeliğiniz sona erene kadar geçerlidir. Tarafınızca bu sözleşmenin dikkatlice okunması önemle rica olunur.

KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu üyelik sözleşmesinin konusu sitemizde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Sitemizden hizmet almak amacıyla üyelik talebiyle onaylamak olduğunuz bu üyelik sözleşmesi ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcılar tarafından onaylanmasıyla geçerlilik kazanacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI
Kullanıcılarımız, sitemizin kullanımı konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sitede sunulan hizmetlerin tamamı e-kelebek.com tarafından sağlanmaktadır.

Bu üyelik sözleşmesi e-kelebek.com tarafından gerekli görülen koşullar altında değiştirebilir ancak bu değişiklikler e-kelebek.com yayınlanarak kullanıcıların bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

e-kelebek.com hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, e-kelebek.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

e-kelebek.com sitesi içeriğinde yer alan veya yer alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

Kullanıcı : e-kelebek.com ‘den hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, üyeliklerini kendi insiyatifleri ile onaylayan her gerçek veya tüzel kişilerdir.

18 yaşından gün almış bireylerin ad-soyad ve email bilgileri ile e-kelebek.com’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Email" üyeye özeldir ve aynı "Email" birden farklı kullanıcı tarafından kullanılamaz. e-kelebek.com’ye üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde üyeliğin iptali / durdurulması ve hizmetlerden tam yararlanamama hakkını saklı tutar.

Onaylama İşlemi: Kullanıcı tarafından, üyelik formunda belirtilen email adresine yollanan aktivasyon kodu ile üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

Link: e-kelebek.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden e-kelebek.com’e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İçerik: e-kelebek.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: e-kelebek.com aracılığla sunulmakta olan kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle e-kelebek.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, ip dresi, e-kelebek.com’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

e-kelebek.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. e-kelebek.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Kullanıcılar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

e-kelebek.com üzerinden verilecek hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi belirli bir bedel karşılığında bir yıllık bir süre ile sunulan hizmetten faydalanmaktır.

e-kelebek.com sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği e-kelebek.com’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Kullanıcılar da bu durumu işbu sözleşme ile şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

Kullanıcılar e-kelebek.com’e üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, e-kelebek.com ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar e-kelebek.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıları bağlayacaktır.

Kullanıcılar e-kelebek.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

e-kelebek.com üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar e-kelebek.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden e-kelebek.com ‘den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, e-kelebek.com bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, e-kelebek.com üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

e-kelebek.com internet sitesi yazılım ve tasarımı e-kelebek.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

e-kelebek.com kullanıcıların kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya e-kelebek.com ’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da e-kelebek.com ‘in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir ancak herhangi bir şekilde ticari amaçlarla üçüncü kişi veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

Taraflar, e-kelebek.com ‘e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

e-kelebek.com , e-kelebek.com ’in ya da e-kelebek.com ’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. e-kelebek.com , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. e-kelebek.com ’e ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da e-kelebek.com ’un kullanılması ile e-kelebek.com ’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

e-kelebek.com,Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle e-kelebek.com ‘in tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler e-kelebek.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, e-kelebek.com ’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, e-kelebek.com ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına e-kelebek.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, e-kelebek.com ile paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

DEVİR

e-kelebek.com , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcılar bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı e-kelebek.com ’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.Kullanıcıların işbu sözleşmeyi ya da e-kelebek.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcıları sebep olacak fiilleri nedeniyle e-kelebek.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve e-kelebek.com ’de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. e-kelebek.com , kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkına sahiptir.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, e-kelebek.com tarafından kullanıcılara içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini e-kelebek.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. e-kelebek.com , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek e-kelebek.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.